FAQ

Často kladené otázky

Co je to fond kvalifikovaných investorů?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou vymezeny zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond kvalifikovaných investorů může být zřízen v různých formách a typech dle investičních cílů a potřeb investorů. Jejich investiční strategie a limity se odvíjí od statutu fondu. Na rozdíl od fondů kolektivního investování jsou vázány volnějšími investičními limity. Lze investovat do většího okruhu investičních nástrojů. V rámci fondu kvalifikovaných investorů mohou investovat jen investoři, kteří splňují speciální podmínky.

Co je SICAV? A proč právě SICAV?

SICAV je jednou z forem fondu kvalifikovaných investorů. SICAV je akciovou společností s určitými specifiky, které vycházejí ze zákona o investičních společnostech a investičních fondech. V ostatním se SICAV řídí obecnou úpravou akciové společnosti, obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Má otevřenou strukturu, která vychází z běžné akciové společnosti a doplňuje ji o flexibilní možnosti pro vstup a výstup investorů.
Fond kvalifikovaných investorů SICAV je rozdělený na zakladatelskou (provozní) a investiční část, a to interním způsobem nebo vytvořením jednoho či více podfondů. SICAV umožňuje flexibilně vytvářet podfondy, které mohou mít odlišnou investiční strategii a zaměření. Jednotlivé podfondy jsou vzájemně majetkově oddělené a vydávají vlastní investiční akcie s právem zpětného odkupu v případě otevřené formy fondu. V rámci jednoho fondu je tedy možné efektivně vytvářet oddělená portfolia pro různé investory a investiční záměry.

 

Jaké druhy akcií SICAV vydává a jaký je mezi nimi rozdíl?

Pro své akcionáře SICAV vydává tento dva druhy akcií, a to: zakladatelské akcie (určené zakladatelům) disponující hlasovacími právy a investiční akcie (určené investorům) s právem odkupu a typicky bez hlasovacích práv.

Podléhá MW Investiční fond SICAV, a.s. či jeho obhospodařovatel dohledu ČNB?

Fond kvalifikovaných investorů MW Investiční fond SICAV, a.s. byl zapsán do seznamu nesamosprávných investičních fondů kvalifikovaných investorů vedených ČNB k datu 17. května 2019. Znamená to, že za něj vždy jedná obhospodařovatel, kterým je investiční společnost. Obhospodařovatelem MW Investičního fondu SICAV, a.s. je CODYA investiční společnost, a.s. Ta získala povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB čj. 2018/021724/CNB/570, sp. zn. S-Sp-2017/00703/CNB/571 ze dne 9. února 2018. Společnost podléhá dohledu ČNB a pravidelně reportuje ČNB.

Kdo je kvalifikovaný investor? Mohu jako fyzická osoba investovat do fondu kvalifikovaných investorů MW Investiční fond SICAV, a.s.?

Kvalifikovaný investor je osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň
125.000 EUR (ekvivalent) nebo 1.000.000 Kč, pokud obhospodařovatel nebo administrátor fondu kvalifikovaných investorů písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investující osoby důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby. Každá fyzická osoba tedy může investovat do tohoto fondu při dodržení výše uvedených pravidel.

 

Kde získám více informací? Co mám udělat pro uzavření smlouvy a investici do fondu?

Doporučujeme se obrátit přímo na obhospodařovatele fondu CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 068 76 897, se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice. Získáte podrobnější informace o statutu fondu, klíčových informací pro investory, ceníku apod. Zároveň Vám pomohou s uzavřením smlouvy a následně budete moci investovat do fondu.

Vyplácí fond kvalifikovaných investorů MW Investiční fond SICAV, a.s. dividendu?

Ano, fond má vedle reinvestiční třídy i dividendovou třídu investičních akcií, která po schválení Valnou hromadou vyplácí dividendu. Dividenda je v případě fyzických osob, českých daňových rezidentů, vyplácena již po srážkové dani. Investor už tedy nemusí odvádět daň.

 

Jak mám provést platbu do fondu?

Podle Vaší volby třídy investičních akcií pošlete peníze na příslušný sběrný účet a jako variabilní symbol uvedete přidělený identifikátor.

Reinvestiční třída - 01387682038/2700
Dividendová třída - 01387682046/2700

V případě, že do fondu investujete na základě komisionářské smlouvy s obchodníkem s cennými papíry, pak se řiďte jeho pokyny.

 

Budu nakupovat investiční akcie za předem známou cenu?

Ano, fond je maximálně transparentní. Hodnota investiční akcie obou tříd se stanovuje jednou za čtvrtletí, vždy na čtvrtletí dopředu z hodnot k poslednímu pracovnímu dni předchozího čtvrtletí. Tato cena je vyhlášena nejpozději do 20. kalendářního dne daného čtvrtletí. Je však nutné počítat s technickou lhůtou pro stanovení ocenění.

Jak budu informován o vývoji fondu?

Po skončení každého čtvrtletí a po stanovení platné ceny je vyhotoven infolist fondu kvalifikovaných investorů, který obsahuje informace o portfoliu, aktuální hodnotě, výkonnosti, provedených operacích na fondu.

Jak se vybírají aktiva, které fond nakupuje?

Fond poskytuje zejména půjčky a úvěrové linky do projektů spojených s výstavbou a provozem solárních elektráren a podílí se tak na financování výstavby fotovoltaických elektráren.
V rámci následného investičního procesu obhospodařovatel fondu CODYA investiční společnost, a.s. zvažuje potenciální akvizice v oblasti zdrojů obnovitelné energie a v případě kladného posouzení přistoupí ke komplexnímu due dilligence – technickému, komerčnímu, právnímu a finančně-daňovému. Následně se stanoví ocenění, za které je fond připraven aktivum pořídit. Pokud dojde ke shodě s prodávajícím, pak dojde k uzavření kupní smlouvy a nabytí aktiva do fondu.

Ve kterém regionu fond investuje?

Vzhledem k hlubokým znalostem zakladatele fondu kvalifikovaných investorů i investičního poradce fondu budou investice nejčastěji probíhat v oblasti Latinské Ameriky. Nicméně fond je připraven investovat, v případě potřeby, i v dalších regionech.

 

Jaká jsou rizika spojená s investováním do tohoto fondu?

V zájmu otevřeného přístupu ke klientům jsou všechna rizika popsána podrobně ve statutu fondu.
Doporučujeme se se statutem seznámit podrobně před uzavřením smlouvy o úpisu.

Sjednejte si schůzku

Pro další informace kontaktujte:

CODYA investiční společnost, a.s.,
Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice
tel: +420 739 299 343, info‌‌M‌‌codyainvest.cz
www.codyainvest.cz
https://www.codyainvest.cz/cs/detail/solek-sicav